#metalden ne olabiliyorsa, yedek parça makina kalıp imalatı

KURUMSAL

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

KANUNLARA UYUM

Uluslar arası çapta kabul gören insan haklarının korunmasını destekleyerek, bu hakların korunması ve sürekli gelişmesi için iş yerinde yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere son derece uygun bir şekilde faaliyet gerçekleştirmek.

YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZE UYUM

Uyguladığımız Yönetim Sistemi standartlarını, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını sürekli olarak izlemek ve bunlara uygun şekilde hareket etmek.

ZORLA ÇALIŞTIRMA

Zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamak.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olabilmesi için gerekli her türlü önlemin alınması ve çalışanlara işin gerektirdiği, risk analizine dayalı sağlık ve güvenlik önlemleri ve talimatları doğrultusunda eğitimlerin verilmesini sağlamak.

ÇOCUK İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMASI

Çocuk emeğini yasaklamak ve genç çalışanları ilgili kanunda öngörülen düzende çalıştırmak.

AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

Çalışanlar arasında, işe alırken, çalışmaları sırasında veya iş akdinin sona erdirilmesi söz konusu olduğunda ırk, renk, dil, din, etnik köken, hamilelik, medeni durum, cinsiyet, kast, engellilik, cinsel tercihler, dernek veya sivil toplum kuruluşlarına üyeliği, siyasi kimlik konularında ayrımcılık yapmamak.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanuni yükümlülüklere ve endüstriyel standartlara uymak; fazla mesailerde gönüllülük esasına uygun hareket etmek.

ÖDEMELER VE HAKLAR

Ücretlerin yasal ve endüstriyel standartlara uygun olması ve personelin başlıca ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olmasını sağlamak; fazla mesailerde gönüllülük esasına göre hareket etmek.

DÜZENLİ İSTİHDAM

Mümkün olan her durumda, yapılan iş, ulusal yasalar ve uygulamalar tarafından tanınan istihdam ilişkisi temelinde olmak.

DİSİPLİN&TACİZ VE KÖTÜ MUAMELE UYGULAMALARI

Fiziksel istismar, fiziksel istismar tehdidi, cinsel veya psikolojik veya başka türlü taciz ve sözlü istismarı, kanuna aykırı disiplin uygulamasını yasaklamak.

YABANCI UYRUKLU İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI

Yasadışı yollardan yabancı işçi çalıştırmayı yasaklamak.

ALT ÜRETİCİ KONTROLÜ

Üretimde ilişki içinde olunan alt üreticiler için gerekli kontrol prosedürleri oluşturmak ve alt üreticileri denetlemek.

ÇEVRE

Yürütülen faaliyetlerde çevresel değerleri dikkate almak, çevreye ve gelecek nesillerin haklarına saygı gösterecek bir politika ile kaynaklardan sorumlu bir şekilde yararlanmak.

YÖNETİM SİSTEMİ

Sosyal uygunluk, İş Sağlığı İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi faaliyetlerini SA 8000 standartlarına uyan bir yönetim sistemi çerçevesinde yürütmek, sürekliliğini sağlamak.

PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER

Tüm paydaşlarla ilişkilerde SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı’nın felsefesine ve ruhuna uymak, bu doğrultuda başta İş Kanunu olmak üzere ilgili bütün yasalara ve mevzuata riayet etmek, tüm davranışlarımızda iyi niyet kurallarına uymak, bir diğer ifadeyle etik kuralları her zaman ve durumda kayıtsız şartsız göz önünde bulundurmak.